Najważniejsze informacje związane z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem.

Zarządzenie nr 13/2020 p.o. burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 marca 2020r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Obrzycko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ciągłość funkcjonowania Urzędu wprowadza się szczegółowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Obrzycku oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

W załączniku podajemy pełną listę numerów telefonów oraz adresy e-mail wszystkich referatów w Urzędzie Miasta Obrzycko.

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Szamotułach

W związku z trudną do przewidzenia sytuacją związaną z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na terenie Powiatu Szamotulskiego, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Starostwa wprowadzamy NOWE zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Powyższe zmiany mają na celu zmniejszenie ilości osób przebywających w jednym czasie w poczekalni urzędu, a tym samym w trosce o Państwa zdrowie. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, pragniemy zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.

Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Obrzycko

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ciągłość funkcjonowania Urzędu wprowadza się szczegółowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Obrzycku oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

  • Zaleca się załatwianie przez mieszkańców wszelkich możliwych spraw głównie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (e-mail i E-PUAP).
  • Interesanci przyjmowani będą wyłącznie w sekretariacie Urzędu Miasta Obrzycko oraz holu przed sekretariatem w budynku Ratusza – Rynek 19. Obsługa interesantów w pozostałych miejscach tj. w budynku biurowym przy ul. Marcinkowskiego 10  nie będzie prowadzona.
  • W pomieszczeniu sekretariatu, oprócz pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dopuszcza się przebywanie wyłącznie 1 osoby, której sprawa jest załatwiana.
  • Liczbę osób oczekujących przed sekretariatem na załatwienie sprawy ogranicza się do 2 osób.
  • W sekretariacie lub holu Urzędu przyjmowane będą wnioski, podania i pisma interesantów oraz w sposób pośredni udzielana będzie informacja o sposobie załatwienia sprawy.
  • W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy umożliwia się interesantowi wewnętrzne połączenie telefoniczne z pracownikami merytorycznej komórki organizacyjnej. Pracownik udziela telefonicznych wyjaśnień i instrukcji. W przypadkach niecierpiących zwłoki o przyjęciu interesanta do bezpośredniej obsługi decyduje kierownik komórki organizacyjnej lub inna upoważniona osoba. Decyzja ta ma charakter ostateczny.
  • W sprawach dotyczących działalności gospodarczej i dowodów osobistych Urząd ogranicza załatwianie spraw wyłącznie do swojej właściwości terytorialnej (obsługiwani będą wyłącznie mieszkańcy Miasta Obrzycko).
  • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez Radnych oraz o. Burmistrza odbywa się w dotychczas ustalonych terminach, ale wyłącznie w formie pisemnej lub środkami komunikacji elektronicznej.
  • W zależności od sytuacji, powyższe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Obrzycku mogą ulegać modyfikacjom.

Zwracam się do wszystkich mieszkańców miasta  Obrzycko o zrozumienie i odpowiedzialność w tym trudnym okresie. Szczególne słowa kieruję do Seniorów jako grupy zagrożonej największym ryzykiem o pozostanie w domach i maksymalne ograniczenie swojej aktywności w życiu publicznym. Rodziców i uczniów, których dotknęło zamknięcie placówek oświatowych pragnę poinformować, że określone przez Rząd dwa tygodnie to nie jest czas wolny, tylko czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domowej izolacji i starać się nie zakazić oraz nie zakażać innych.

p.o. burmistrza Miasta Obrzycko

Ryszard Paech

 

Informacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca funkcjonowania Terenowych Punktów Paszportowych

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie potrzebę ochrony klientów oraz pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WUW), Dyrektor Generalny WUW podjął decyzję o ograniczeniu przyjmowania klientów w okresie od 13 do 25 marca br. Okres ten może zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.