Ogłoszenie Burmistrza Miasta Obrzycko

Burmistrz Miasta Obrzycko przedstawia do konsultacji projekt ˝Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017″.