Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Obrzycko informuje, że wydał zarządzenie w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

(więcej…)

Załączniki