Oferty można składać do 19 czerwca, do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – cząstkowy remont dróg asfaltowych na terenie Miasta Obrzycko w 2020 r.”, w sekretariacie Urzędu Miasta Obrzycko przy ul. Rynek 19, lub drogą mailową na adres: zamowienia@obrzycko.com.

Załączniki