Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

1 lipca 2018 r. rusza rządowy program „Dobry Start”, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je
do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne! Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani
w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 

Świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje,
które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Urzędzie Miasta Obrzycko,
a w przypadku świadczenia na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnioną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć w jednostkach właściwych ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową).

Przykładowy wzór wniosku został opublikowany na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada danego roku.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia
z Rządowego Programu Dobry Start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 września; w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – w terminie maksymalnie
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga!

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Ważne! Informację o przyznaniu świadczenia organ właściwy prześle na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.