Przypominamy o obowiązku, wynikającym z art. 11 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz.2277), złożenia do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech różnych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 ust. 12a i 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277) przedsiębiorca ma możliwość złożenia oświadczenia i dokonania opłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty w wysokości 30% całorocznej opłaty (30% w przypadku składania oświadczenia i 30% w przypadku wpłaty).
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonanie opłaty w ustawowych terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18. ust. 12. pkt. 5). Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wyżej określonych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.