Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat
– zamieszkać na terenie miasta Obrzycko
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

– przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19
– zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe
– przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

1. zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):
– imienia (imion) i nazwiska
– daty urodzenia
– adresu zamieszkania
– numeru telefonu
– adresu e-mail
– spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

2. oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania). Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

3. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Obrzycko lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko,

w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

Załączniki