Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko informuje, że sesja zaplanowana na dzień 25.03.2021r. o godz. 17:00 w Zespole
Szkół w Mieście Obrzycko zostaje przełożona na dzień 14.04.2021r.

Powyższa decyzja podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników sesji.
Porządek obrad pozostaje bez zmian.

Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko
/-/ Urszula Otulakowska