Burmistrz Miasta Obrzycko zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  z a w i a d a m i a , że w dniu 28.08.2023 r. została wydana decyzja Nr 6/2023 znak: DOP.6733.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wszczętej na wniosek: Gmina Obrzycko, al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko.

 

Załączniki