Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji transformatorowej oraz przebudowa linii kablowej na działce nr ewid. 535/3 położonej w m. Obrzycko, ul. Świerkowa.

Załączniki