Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz | pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz | pobierz

Załącznik nr 3 – Wykaz usług – pobierz pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej – pobierz | pobierz

Załącznik nr 5 – Wykaz  narzędzi i urządzeń – pobierz | pobierz

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – pobierz | pobierz

Załącznik nr 7 – Wzór umowy – projekt – pobierz | pobierz

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – pobierz | pobierz

Załącznik nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – pobierz | pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – pobierz | pobierz

Załącznik nr 2 do SOPZ – pobierz | pobierz

Załącznik nr 3 do SOPZ – pobierz | pobierz

Załącznik nr 9 – Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oświadczenie Wykonawcy) – pobierz pobierz

AKTUALIZACJA 10.02.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

AKTUALIZACJA 12.03.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

AKTUALIZACJA 17.03.2020r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz