Ogłoszenie Burmistrza Miasta Obrzycko o przedstawieniu do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Załączniki