Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018 r.:
Przeprowadzenie diagnozy społecznej z zakresu stosowania środków psychoaktywnych w postaci alkoholu, narkotyków w tym dopalaczy.

Załączniki