Projekt uchwały Rady Miasta Obrzycko w sprawie uchwalenia ˝Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018˝

Załączniki