Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Stawna – etap I, II, III

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załączniki
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Zał. nr 2 – ul. Stawna – etap 1 – pobierz
                     ul. Stawna – etap 2 – pobierz
                     ul. Stawna – etap 3 – pobierz
                     Stała organizacja ruchu – pobierz
Zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – pobierz
Zał. nr 5 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – pobierz
Zał. nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych – pobierz
Zał. nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Zał. nr 8 – Oświadczenie wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – pobierz
Zał. nr 9 – Oświadczenie wykonawcy – pobierz
Zał. nr 10 – Wzór umowy – pobierz
AKTUALIZACJA – 20 luty 2018r.
– Informacja z otwarcia ofert – pobierz
AKTUALIZACJA – 28 luty 2018r.
– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz
AKTUALIZACJA – 21 marzec 2018r.
– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz