Treść ogłoszenia – pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik nr 2 – Rysunki – pobierz 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywania robót budowlanych – pobierz
Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – pobierz
Załącznik nr 9 – Oświadczenie wykonawcy – pobierz
Załącznik nr 10 – Wzór umowy – pobierz
DODANO – 22.09.2020r.
Kosztorysy + specyfikacja – pobierz
DODANO – 06.10.2020r.
Informacja z otwarcia ofert – pobierz
DODANO – 19.10.2020r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz