Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wielkopolskich – etap I i II

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Zał. nr 2 – etap 1 – pobierz
                 etap 2 – pobierz
Zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Zał. nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – pobierz
Zał. nr 5 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – pobierz
Zał. nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych – pobierz
Zał. nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Zał. nr 8 – Oświadczenie wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – pobierz
Zał. nr 9 – Oświadczenie wykonawcy – pobierz
Zał. nr 10 – Wzór umowy – pobierz