Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiam niniejszym raport o stanie Miasta Obrzycko w 2021 roku.

Burmistrz Miasta Obrzycko
/-/ Igor Kołoszuk

Załączniki