Ratusz, ul. Rynek 19
Sekretarz miasta, Planowanie przestrzenne
616 210 858
Referat finansowo-księgowy
616 210 896
Podatki i opłaty lokalne
612 913 897
Świadczenia rodzinne
612 913 528
Urząd Stanu Cywilnego I Ewidencja Ludności I Dowody Osobiste
614 422 634
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
616 210 895
Działalność Gospodarcza | Gospodarka Komunalna
616 210 894
Urząd Miasta, ul. Marcinkowskiego 10
Sprawy obronne | Zarządzanie kryzysowe | Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
616 210 899