REMONT ULICY PODGÓRNEJ W OBRZYCKU

Całkowita wartość projektu : 350.874,72 zł

Kwota dofinansowania : 151.943,49 zł

Informacja o dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto Obrzycko zgodnie z umową nr 9.21/22 z dnia 25.05.2022 r. o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Podgórnej w Obrzycku” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Miastem Obrzycko, uzyskała dofinasowanie w wysokości  151.943,49 zł . Remont dotyczy drogi gminnej nr 249528P  o długości odcinka 0,174 km.

Zakres robót :

Prace przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórkowe

Wyrównanie betonem asfaltowym

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej

Wykonanie krawężników betonowych

Oznakowanie pionowe

Regulacja włazów żeliwnych istniejących studni

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.” Remont ulicy Podgórnej w Obrzycku” realizowanego ze środków RFRD, został wyłoniony wykonawca robót RENOMEX sp. z o.o. sp.k. z Dusznik, które zrealizował przedsięwzięcie.