Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 738 położonej w miejscowości Obrzycko, ul. Wroniecka.

Załączniki