Motto przewodnie kampanii: „Chce mi się chcieć! Czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Cele główne Kampanii:

  • wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
  • samopoznawanie w zakresie talentów, zainteresowań i pasji,
  • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki),
  • kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,
  • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe Kampanii:

  • uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,
  • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,
  • kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

Termin „wyuczona bezradność” w psychologii oznacza utrwalone przekonanie o braku związku przyczynowego między własnym działaniem (reakcją), a jego konsekwencjami.
Pojawia się nieumiejętność (a nawet niezdolność) do przewidywania skutków swoich decyzji i działań, zniechęcenie do planowania i realizacji tych planów, utrata nadziei na sukces i
poczucie bezsensu życia. W skrajnych przypadkach może pojawić się szereg zaburzeń w funkcjonowaniu, np. depresja, zamknięcie się w sobie, nihilizm czy agresja.

U młodszych dzieci bezradność może być naturalną reakcją na sytuację, z którą jeszcze się nie zetknęły. W pierwszych tygodniach nauki dzieci nie potrafią same zaplanować dnia,
zorganizować sobie pracy tak, by mieć czas na zabawę i naukę. W klasach starszych uczniowie, którzy nie nauczyli się, jak się uczyć, mogą nie radzić sobie z obszernym materiałem.