Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego – usługi usuwania awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Obrzycko, w tym:
· usuwanie awarii urządzeń służących do ujmowania wody pitnej, przepompowni ścieków i oczyszczalniach ścieków,
· usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Załączniki