Zarządzenie nr 13/2020
p. o. Burmistrza Miasta Obrzycko
z dnia 16 marca 2020r.

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miasta Obrzycko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam co następuje:

§1.

Mając na względzie wprowadzenie od dnia 14 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w
trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników urzędu, wprowadza się zmianę organizacji pracy Urzędu Miasta Obrzycko (dalej Urząd) oraz Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej (dalej MOPS).

§2.

 1. Podstawową formą obsługi klientów w Urzędzie i MOPS jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
 2. Wszelkie sprawy w Urzędzie i MOPS należy załatwiać za pośrednictwem:
  1) poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie
  2) elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP,
  3) Urząd Stanu Cywilnego do odwołania bezpośrednio obsługuje klientów wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu w sprawach: rejestracji zgonów, rejestracji urodzeń, zawarcia małżeństwa.
 3. Wykaz numerów telefonów do kontaktów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu oraz MOPS i adresów skrzynek elektronicznych stanowi załącznik do zarządzenia.

§3.

 1. W budynkach Urzędu i MOPS mogą przebywać tylko pracownicy Urzędu i MOPS.
 2. W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie i w MOPS jej załatwienie będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym omówieniu terminu i miejsca wizyty. Decyzję, czy sprawa wymaga osobistej wizyty w Urzędzie lub MOPS podejmuje kierownik komórki organizacyjnej lub inna upoważniona osoba, przy czym decyzja ma charakter ostateczny.
 3. Pisma składane bezpośrednio w Urzędzie lub MOPS będą odbierane od klientów wyłącznie w holu Urzędu – Ratuszu, Rynek 19. Przy składaniu pism w holu może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Apeluję o odłożenie wizyty osobistej w Urzędzie lub MOPS do czasu zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 4.

 1. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez p.o. Burmistrza (Burmistrza) odbywa się wyłącznie pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub środkami komunikacji elektronicznej.
 2. Sprawy kierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Obrzycko oprócz wysyłania pocztą tradycyjną można zgłaszać w dniu dyżuru telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 5.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu i MOPS oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz do bezwzględnego stosowania się do zapisów zarządzenia.

§ 6.

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Obrzycko.

§ 7.

Treść zarządzenia podaję do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia, publikowanego na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie |Informacji Publicznej Urzędu i poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu i MOPS oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

/-/ p.o. burmistrza Ryszard Paech