Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wolnych dni w roku 2020.

Na podstawie art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy zarządzam:

§ 1

W związku z dniem świątecznym przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku ustalam dzień 12 czerwca 2020r. i 24 grudnia 2020r. dniami wolnymi od pracy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Obrzycku.

Kierownik MOPS
Szymon Pertek