Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Załączniki