Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 05.10.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Obrzycko z organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.”

Załączniki