W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ciągłość funkcjonowania Urzędu wprowadza się szczegółowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Obrzycku oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

  • Zaleca się załatwianie przez mieszkańców wszelkich możliwych spraw głównie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (e-mail i E-PUAP).
  • Interesanci przyjmowani będą wyłącznie w sekretariacie Urzędu Miasta Obrzycko oraz holu przed sekretariatem w budynku Ratusza – Rynek 19. Obsługa interesantów w pozostałych miejscach tj. w budynku biurowym przy ul. Marcinkowskiego 10  nie będzie prowadzona.
  • W pomieszczeniu sekretariatu, oprócz pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dopuszcza się przebywanie wyłącznie 1 osoby, której sprawa jest załatwiana.
  • Liczbę osób oczekujących przed sekretariatem na załatwienie sprawy ogranicza się do 2 osób.
  • W sekretariacie lub holu Urzędu przyjmowane będą wnioski, podania i pisma interesantów oraz w sposób pośredni udzielana będzie informacja o sposobie załatwienia sprawy.
  • W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy umożliwia się interesantowi wewnętrzne połączenie telefoniczne z pracownikami merytorycznej komórki organizacyjnej. Pracownik udziela telefonicznych wyjaśnień i instrukcji. W przypadkach niecierpiących zwłoki o przyjęciu interesanta do bezpośredniej obsługi decyduje kierownik komórki organizacyjnej lub inna upoważniona osoba. Decyzja ta ma charakter ostateczny.
  • W sprawach dotyczących działalności gospodarczej i dowodów osobistych Urząd ogranicza załatwianie spraw wyłącznie do swojej właściwości terytorialnej (obsługiwani będą wyłącznie mieszkańcy Miasta Obrzycko).
  • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez Radnych oraz o. Burmistrza odbywa się w dotychczas ustalonych terminach, ale wyłącznie w formie pisemnej lub środkami komunikacji elektronicznej.
  • W zależności od sytuacji, powyższe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Obrzycku mogą ulegać modyfikacjom.

Zwracam się do wszystkich mieszkańców miasta  Obrzycko o zrozumienie i odpowiedzialność w tym trudnym okresie. Szczególne słowa kieruję do Seniorów jako grupy zagrożonej największym ryzykiem o pozostanie w domach i maksymalne ograniczenie swojej aktywności w życiu publicznym. Rodziców i uczniów, których dotknęło zamknięcie placówek oświatowych pragnę poinformować, że określone przez Rząd dwa tygodnie to nie jest czas wolny, tylko czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domowej izolacji i starać się nie zakazić oraz nie zakażać innych.

p.o. burmistrza Miasta Obrzycko

Ryszard Paech