1. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2. Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

3. Numer i nazwa Działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

4. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC

6. Całkowita wartość projektu: 59 997,00 zł

7. Kwota dofinansowania:  59 997,00 zł

Dnia 08.04.2020r. Miasto Obrzycko przystąpiło do programu  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymało grant w kwocie 59 997 zł, stanowiący 100% wkładu z UE.  Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy Miasto Obrzycko zakupiło 22 laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które zostały przekazane do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko, zgodnie ze zgłoszonym przez Panią Dyrektor zapotrzebowaniem. Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostali uczniowie, którzy nie mieli możliwości nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

W efekcie na terenie Miasta Obrzycko oraz Gminy Obrzycko umożliwiono zdalne kształcenie, dzięki czemu mogą realizować podstawy programowe.

Instytucją rozpatrującą wnioski do projektu Zdalna Szkoła jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.