UCHWAŁA NR XLVIII/263/2023

RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

par. 1

  1. Powołuje się zespół w składzie:

 

1)        Urszula Otulakowska, przewodniczący zespołu;

 

2)        Jan Ryżek, zastępca przewodniczącego zespołu;

 

3)        Krystyna Tomczak, członek zespołu;

 

4)        Agata Trzybińska, członek zespołu.

 

  1. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Obrzycko, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  2. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Miasta Obrzycko.

par. 2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Obrzycko, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.obrzycko.com .