W związku z trudną do przewidzenia sytuacją związaną z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na terenie Powiatu Szamotulskiego, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Starostwa wprowadzamy NOWE zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Powyższe zmiany mają na celu zmniejszenie ilości osób przebywających w jednym czasie w poczekalni urzędu, a tym samym w trosce o Państwa zdrowie. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, pragniemy zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.

Prosimy aby sprawy związane z wyrejestrowaniem pojazdu, w przypadku jego DEMONTAŻU, były zgłaszane TYLKO pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Szamotułach (ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły).

Do korespondencji należy załączyć:
• wniosek,
• oryginał zaświadczenia o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu,
• oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
• oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana),
• tablicę(e) rejestracyjne,
• w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę ( za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł, płatną na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, Bank Spółdzielczy Duszniki,
nr konta 46 9072 0002 2004 0404 1166 0001.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł – wpłata na konto jak wyżej.

Prosimy również aby sprawy związane z nabyciem/zbyciem zarejestrowanego pojazdu były zgłaszane TYLKO przez Internet na adres: kancelaria@szamotuly.com.pl

W celu zawiadomienia o zbyciu/nabyciu zarejestrowanego pojazdu do maila należy załączyć:
• wniosek
• wszystkie dokumenty kolejno przenoszące własność pojazdu (umowy pośrednie)
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę ( za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, Bank Spółdzielczy Duszniki,
nr konta 46 9072 0002 2004 0404 1166 0001.

W związku z brakiem na dzień dzisiejszy ministerialnych wytycznych dot. zawieszenia kar związanych z nieprzerejestrowaniem pojazdu w terminie 30 dni, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które zakupiły pojazd w ciągu ostatnich kilku, aby dni zaplanowały wizytę w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg nieco później, dając możliwość rejestracji osobom, których termin upłynie wkrótce.

Mając na względzie to, że powyższe zmiany mają ochronić Państwa i pracowników, prosimy o wyrozumiałość. Równocześnie apelujemy o ograniczenie ilości osób przebywających na terenie Starostwa.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 16 marca br. do odwołania.